0
other-software

سایر نرم افزارها

نرم‌افزار مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها، داده‌ها یا برنامه‌هایی است که برای کارکرد رایانه‌ها و اجرای وظایف خاص استفاده می‌شوند. این برعکس سخت افزار است که جنبه های فیزیکی یک کامپیوتر را توصیف می کند. نرم افزار یک اصطلاح عمومی است که برای اشاره به برنامه ها، اسکریپت ها و برنامه هایی که روی یک دستگاه اجرا می شوند، استفاده می شود. می توان آن را به عنوان بخش متغیر یک کامپیوتر در نظر گرفت، در حالی که سخت افزار بخش غیرقابل تغییر است.

دو دسته اصلی نرم افزارها، نرم افزارهای کاربردی و نرم افزارهای سیستمی هستند.

برنامه نرم افزاری است که نیاز خاصی را برآورده می کند یا وظایفی را انجام می دهد.
نرم افزار سیستم برای اجرای سخت افزار کامپیوتر طراحی شده است و بستری را برای اجرای برنامه ها در بالای آن فراهم می کند.